افزایش ده درصدی نسبت بهره‌وری نیروی‌کار به دستمزد

شاخص بهره‌وری نیروی کار از شاخص‌های مهم اقتصادی است که تاثیر میزان کار بر خروجی را نشان می‌دهد. در گزارش ILO برای محاسبه هر دو شاخص بهره‌وری و حقوق‌ودستمزد برای سال پایه 1999 مقدار 100 در نظر گرفته شده‌است. با بررسی مقادیر این دو شاخص در سال‌های مختلف می‌توان دید سرعت رشد حقوق و دستمزد پایین‌تر از رشد بهره‌وری است. چنان‌که رشد شاخص بهره‌وری نیروی‌کار در سال 2013 نزدیک به 3.5 برابر رشد شاخص حقوق‌ودستمزد بوده‌است. همچنین نسبت شاخص بهره‌وری به شاخص حقوق از سال 99 تا 2013 حدود ده درصد افزایش داشته‌است.

 

[نمودار شماره :1]

 

[نمودار شماره :2]

دیدگاه ها