ایران سیزدهمین تولید کننده سیب‌زمینی در جهان

بر اساس آخرین آمار جهانی ارائه شده توسط FAO در سال 2015 که تولید سیب‌زمینی سال 2013 در تمام کشورهای دنیا را مقایسه کرده‌است 376.5 میلیون تن سیب‌زمینی در این سال تولید شده‌است. چین با 95.9 میلیون تن تولید و سهم 25.5 درصدی از کل تولید جهان بزرگترین تولیدکننده سیب‌زمینی می‌باشد. کشورهای هند و روسیه به ترتیب با تولید 45.3 و 30.2 میلیون تن سیب‌زمینی در سال 2013 دو تولید کننده برتر بعدی در این سال می‌باشند. ایران نیز با 5.6 میلیون تن تولید و سهم 1.5 درصدی از تولید جهانی در جایگاه سیزدهم بزرگترین تولیدکننده‌های سال 2013 قرار دارد. با این وجود همواره معضل مدیریت عرضه و تقاضای سیب‌زمینی در کشور وجود داشته و اخیرا نیز دولت بیش از 1700 تن سیب‌زمینی مازاد را دفن کرده است.

[نمودار شماره :1]

 

[نمودار شماره :2]

دیدگاه ها