مقایسه امید به زندگی در کشورهای مختلف منطقه

امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است و یا به عبارت دیگر هر عضو آن جامعه چند سال می‌تواند توقع داشته باشد. هر چه شاخص‌های بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد امید زندگی افزایش خواهد یافت و از این رو این شاخص یکی از شاخص‌های سنجش پیشرفت و عقب‌ماندگی کشورهاست. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ایران رتبه 106 را در میان 193 کشور دارد. ژاپن با متوسط امید به زندگی 86.4 سال بیشترین امید به زندگی را در میان کشورهای جهان دارد. امید زندگی زنان در همه جوامع چند سال (در کل جهان چهار و نیم سال) بیشتر از مردان است.

 

[نمودار شماره :4]

دیدگاه ها